Foreningen Drupal Norge

Drupal Norge er en ideell forening som har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge. Her finner du informasjon om foreningen, inkludert vedtekter og årsmøtereferater.

Du kan melde deg inn i foreningen her: http://www.drupalnorge.no/medlemsskap

Kontaktinformasjon

Flere ressurser

 • drupal.org: Det internasjonale knutepunktet for Drupal
 • drupalnorge.no: Det norske Drupal-miljøet, der du kan få hjelp, finne sosiale og faglige samlinger, dele tips, diskutere og bidra til å bygge opp miljøet videre

Vedtekter for foreningen Drupal Norge

Vedtatt på årsmøtet 19. november 2011, Ingeniørenes hus, Oslo.

Artikkel 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Drupal Norge.

Artikkel 2. Foreningens formål

Drupal Norge har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge, ved å:

 • Bidra med informasjons- og markedsføringstiltak for programvaren Drupal i Norge.
 • Bidra til utvikling og forvaltning av språkressurser i åpen kildekode på norsk for Drupal og tilstøtende relevant programvare.
 • Gjøre ressursene allment tilgjengelig gjennom drift av nettstedet "drupalnorge.no", og gjennom andre kanaler der det er hensiktsmessig.

Artikkel 3. Medlemskap

Alle som godtar foreningens vedtekter kan bli medlem i Drupal Norge. Det finnes to typer medlemskap:

 • Personlig medlemskap, som kun kan tegnes av enkeltpersoner. Personlig medlemskap gir stemmerett på årsmøtet.
 • Organisasjonsmedlemskap, som kun kan tegnes av organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsmedlemskap gir IKKE stemmerett på årsmøtet.

Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet..

Artikkel 4. Foreningens ledelse

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Det skal velges styreleder og minst 3, og maks 5, styremedlemmer. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv. Det skal føres protokoll for styrets møter og vedtak. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen.

Artikkel 5. Årsmøtet

Vanlig årsmøte avholdes i sammenheng med DrupalCamp, dog seinest innen 1. desember. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges:

 • Forslag til årsberetning
 • Forslag til regnskap
 • Forslag til minimumskontingenten for kommende år
 • Forslag til budsjett
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Mottatte forslag

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet. Forretningsorden for vanlig årsmøte:

 1. Godkjenne dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av kontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Alle medlemmer (som har dokumentert betalt kontingent) har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Maksimalt en skriftlig fullmakt per deltagere. Årsmøtet tar stilling til om gjester skal ha tale og / eller forslagsrett.

Artikkel 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når flertallet av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

Artikkel 7. Styrets arbeidsoppgaver

 • Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år.
 • Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse.
 • Styret fører liste over medlemmene.
 • Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.
 • Styret representerer foreningens evt. eierinteresser.

Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Artikkel 8. Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Artikkel 5. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Vedtektsendringer tar ikke effekt før etter årsmøtets slutt.

Artikkel 9. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle Drupal Association. Domenenavn som har blitt donert til foreningen skal behandles i henhold til inngåtte avtaler med giverne. (Alle slike avtaler skal være tilgjengelige for medlemmene.)

Gjeldende årsmøtevedtak

Dette er en liste over gjeldende årsmøtevedtak som ikke er vedtektsendringer. De er nummerert fortløpende for å gjøre det enklere å referere til dem. Årstallet angir hvilket årsmøte de ble vedtatt på.

2011 - 1

Minimuskontigent for individuelt medlemsskap er 200 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret).

2011 - 2

Budsjetter et veiledende. Styret disponerer overskudd.

2011 - 3

Tolkning av artikkel 5 i vedtektene: Det er lov â endre pá ordlyden i innkomne forslag under årsmøtet.

2011 - 4

Styret velger fritt internasjonal kontakt. (Se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/75 for utkast til retningslinjer, disse ble ikke eksplisitt vedtatt eller forkastet av årsmøtet)

2011 - 5

Genfors velger en teknisk ansvarlig for foreningens nettsteder, og en webredaktør for drupalnorge.no. (Se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/75 for innledende kommentarer til forslaget, er ikke sikker på om disse også ble eksplisitt vedtatt av årsmøtet.)

Teknisk ansvarlig - ansvarsområder

 • Drift av server
 • Oppgradering av Drupal, kjernen og moduler
 • Optimalisere drupalinstallasjonene for hastighet

2011 - 6

(Se også pkt. 5 om valg av denne.)

Webredaktør - ansvarsområder

 • Oppdatering av drupalnorge.no
 • Finne interessante og relevante nyheter i det norske drupalmiljøet og publisere de på nettstedet
 • Være sosial gartner i kommentartrådene. Sørge for at de gode samtalene dyrkes

2011 - 7

Drupal.no inneholder en liste over norske leverandører av Drupal-relaterte tjenester. Oppføring i denne listen styres etter følgende regelsett:

 • Kun bedrifter som er medlem av foreningen, og er registrert i Brønnøysund har anledning til å få en oppføring på listen.

Andre egenskaper ved leverandørlisten som f. eks. sorteringskriterier, visning av data kan tilpasses og endres av styret uavhengig av årsmøtet.

2011 - 8

Styret skal arbeide etter følgende arbeidsplan for 2012:

 • Styret skal fortsatt arbeide for å gjøre Drupal kjent som system, plattform og miljø i Norge.
 • Det skal jobbes aktivt med å etablere selvstendige arbeidsgrupper som kan arbeide isolert med ulike omåder. Som et minimum bør man tidlig etablere arbeidsgrupper for henholdsvis DrupalCamp, redaksjonelt arbeid / utvikling av nettstedene (drupalnorge.no + drupal.no) samt en gruppe som kan arbeide aktivt med marked/promotering av Drupal i forbindelse med messer og arrangementer som f. eks. CMS-dagene.
 • Arbeide med å videreutvikle og profesjonalisere drupal.no som "utstillingsvindu" mot potensielle norske Drupal-brukere og innkjøpere.
 • Styret skal arrangere minst en Drupalcamp i 2012.

Styremøter

Nedenfor finner du referat fra alle møter holdt i 2013:

Referat fra møtene i 2011 finner du i gruppa for Styret 2010-11

Årsmøtedokumenter

Her finner du referat fra tidligere årsmøter. Når neste årsmøte nærmer seg kommer saksdokumentene her.

2010: Stiftelsesdokument for foreningen Drupal Norge

20.11.2010 ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var:

 • Hilde Austlid
 • Stian Berger
 • Yngve Bergheim
 • Martin Hætta Evertsen
 • Leonora Garshol
 • Frank Gjertsen
 • Rolf Guescini
 • Geir Gulland
 • Max-Erik Hansen
 • Rizalina Jenssen
 • Thomas Kulvik
 • Sylvi Kristin Landsverk
 • Eirik Lühr
 • Magnus Vik Magnussen
 • Gunnar Mathisen
 • Espen Moe
 • John Noceda
 • Hans Fredrik Nordhaug
 • Tom Arild Næss
 • Vanja Ohna
 • Per Oja
 • Stein Morten Petersen
 • Frode Petterson
 • Erica Restoften
 • Per André Rønsen
 • Hans Christian Schrøder
 • Kåre Slettnes
 • Henrik Solgaard
 • Joakim Stai
 • Erlend Strømsvik
 • Lars Tov Søftestad
 • Arnstein Øyslebø

Vedtekter: Se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/12

Som møteleder ble valgt: Hilde Austlid

Utpekt til å underskrive protokoll: Per Henrik Oja, Hilde Austlid

Det kom ikke forslag om endringer i vedtektene. Foreningen ble så besluttet stiftet.

Man gikk deretter over til valg av styre.

Som styrets leder ble valgt: - Navn: Hilde Austlid

Som styrets medlemmer ble valgt:

 • Navn: Yngve Bergheim
 • Navn: Geir Gulland
 • Navn: Thomas Kulvik
 • Navn: Froilan John Noceda
 • Navn: Hans Christian Schrøder

Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.

Oslo, den 20. november 2010

Signaturer:

Hilde Austlid (Møteleder/Utpekt til å underskrive protokoll)

Per Henrik Oja (Utpekt til å underskrive protokoll)

2011 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Referat fra årsmøtet

Last ned årsmøtereferat fra vår Google Drive.

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til årsmøte 2011

Foreningen Drupal Norge kaller inn til årsmøte lørdag 19.november 2011 kl. 18:00-19:30, i Ingeniørenes Hus i Oslo (kart.)

Saksdokumentene er her.

Du kan melde deg inn i foreningen på http://www.drupalnorge.no/medlemsskap . Det vil også bli mulig å betale medlemsskap rett før årsmøtet.

Dagsorden

 1. Godkjenne dagsorden
  • Stemme over om gjester (ikke-medlemmer) skal ha tale- og/eller forslagsrett
  • Eventuelle stemmefullmakter legges fram for styret for godkjenning
 2. Valg av møteleder
  • Referent og evt. ordstyrer
  • Møteorden
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

5. Årsberetning

På foreningens første årsmøte vil styret starte med å trekke fram han som har gjort dette mulig: John Noceda, som egenhendig dro i gang Norges første DrupalCamp i fjor. Det er ingen tvil om at uten John ville vi ikke hatt noen norsk DrupalCamp, og ingen forening. John har også stiftet og drevet nettstedet Drupal Norge, som nå er møteplass for det norske miljøet både i og utenfor foreningen. En varm takk til John!

Styrets aktiviteter

På stiftelsesmøtet 20.november 2010 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hilde Austlid, Trondheim
 • Styremedlemmer:
  • Geir Gulland, Fredrikstad
  • Hans Christian Schrøder, Oslo
  • John Noceda, Oslo
  • Thomas Kulvik, Trondheim
  • Yngve Wassvik Bergheim, Tromsø

Da styret konstituerte seg selv ble Hans Christian Schrøder valgt til kasserer. Ut over det har vi ikke hatt andre formelle styreposisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • drupal.no: Thomas Kulvik
 • DrupalCamp i Oslo: John Noceda
 • Internasjonal kontaktperson: John Noceda

Imidlertid har alle i styret delt oppgaver og ansvar på alle områder, inkl. de nevnt over.

Organisasjon

Styret har hatt 12 styremøter over nett. Protokoller fra alle styremøter er offentlig tilgjengelige på http://forening.drupalnorge.no/styret2010/node/29. I tillegg har det vært en del arbeidsmøter ansikt-til-ansikt med deler av styret.

Styret har:

Innmelding i foreningen har vært mulig fra høsten 2011. Per 14/11 har foreningen 11 individuelle medlemmer og 2 organisasjonsmedlemmer.

Styret har hatt kontakt med Dataforeningen, for mulig gjensidig innmelding.

Arrangementer

Styret har, med hjelp av frivillige utenfor styret, arrangert DrupalCamp Oslo 19.november 2011.

Profilering/PR

CMS-dagene november 2010: Jakob Persson fra NodeOne stilte med presentasjon, på oppfordring fra styret. John Noceda hadde en kort presentasjon om Drupal Norge etter Jakobs presentasjon.

Nettsider

drupal.no har blitt satt opp, med bidrag fra Ny Media, Front og frivillige fra det norske miljøet.

drupalnorge.no:

 • John Noceda har lånt ut en egenutviklet utseendemal til nettstedet, og gjennomført en visuell fornying.
 • Hilde Austlid har ledet arbeid med forbedring av funksjoner og navigering på nettstedet, med planlegging av oppgaver og organisering av frivillige bidragsytere fra miljøet.
 • I tillegg har det vært mange bidrag til nettstedet fra frivillige utenfor styret, se nedenfor.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Arrangementer

Det har vært holdt flere Drupal-treff i Oslo, Tromsø, Fredrikstad og Bergen.

Ramsalt Lab arrangerte en DrupalCamp i Tromsø i august.

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Chicago, DrupalCon London og flere DrupalCamper i utlandet.

Nettsider

John Noceda har donert domenenavnene drupalnorge.no og drupalcamp.no til foreninga.

Ole Martin Meyer har donert domenenavnet drupal.no til foreninga.

Tusen takk til begge to!

Hans F. Nordhaug har påtatt seg ansvar for sikkerhetsoppdateringer på alle foreningas nettsteder.

Ninjakode har donert VPS til foreningens nettsider. (Nettsidene er ikke flyttet over ennå.)

Mange har bidratt på drupalnorge.no, først og fremst ved å svare på support-spørsmål. Ole Martin Meyer har bidratt med videreutvikling av drupalnorge.no, bl.a. ved å implementere en aktivitetskalender.

Oppsummering

Den største utfordringen for styret har vært å få unna oppgavene innen rimelig tid. Folk fra miljøet har, ikke uten berettigelse, etterlyst framdrift på viktige oppgaver. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet har mye å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

Foreninga er ett år gammel, og vi har grunnlaget på plass for å jobbe videre med å bygge en sterk og levedyktig forening og et sterkt og levedyktig Drupal-miljø i Norge. Nå er det opp til deg og meg å dra dette videre!

6. Regnskap for 2010

I 2010 hadde ikke foreningen noen inntekter eller utgifter.

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Forslag fra styret:

 • Individuelt medlemsskap: 200 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret)
 • Organisasjonsmedlemsskap: 1000 kr per år (365 dager, ikke ut kalenderåret)
  NB! Organisasjonsmedlemsskap gir ikke stemmerett ved årsmøtet, og er for øyeblikket ikke beskrevet i vedtektene. (Det er fremmet et forslag om vedtektsendringer som dekker dette, se forslag C under sak 9. Forslag til endring av vedtekter

8. Forslag til budsjett for 2012

Inntekter:
Medlemskontigent 20 000,-
DrupalCamp 2012 10 000,- (dette er netto overskudd)

Utgifter:
Domener, PR-materiale mm. 5000,-

Balanse 25 000,-

9. Forslag til endring av vedtekter

Forslag A (fra styret)

I §2 "Formål", endre

Drupal Norge er en forening som har som formål å være en parts-nøytral organisasjon som jobber for å:

til

Drupal Norge har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge, ved å:

Forslag B (fra styret)

I §3 "Medlemskap", endre

Medlemsskap i foreningen er personlig og koster minimum 50 kroner.

til

Medlemsskap i foreningen er personlig. Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.

I §5 "Årsmøtet" pkt. 7, endre "minimumskontigent" til "kontigent".

Kommentar: Forslagsstiller ønsker at begge disse stemmes over under ett.

Forslag C (fra Hilde Austlid)

I §3 "Medlemskap", endre

Medlemsskap i foreningen er personlig

til

Det finnes to typer medlemskap:

 • Personlig medlemskap, som kun kan tegnes av enkeltpersoner. Personlig medlemskap gir stemmerett på årsmøtet.

 • Organisasjonsmedlemskap, som kun kan tegnes av organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsmedlemskap gir IKKE stemmerett på årsmøtet.

I §5 "Årsmøtet" pkt. 7 sette inn

for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap

slik at nytt pkt 7 blir en av disse (avhengig av vedtak for forslag B)

 • Fastsettelse av minimumskontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år
 • Fastsettelse av kontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år

Kommentarer: Forslagsstiller ønsker at begge disse stemmes over under ett.

Forslag D (fra styret)

I §4 "Foreningens ledelse", legge til

Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen.

Forslag E (fra Hilde Austlid)

I §5 "Årsmøtet" endre "6 uker" til "4 uker" slik at ny setning blir

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker for å kunne behandles på årsmøtet

Forslag F (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", endre

Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid.

til

Styret fører liste over medlemmene.

Forslag G (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle.

Forslag H (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.

Forslag I (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret utpeker tillitsrepresentanter for slike grupper, og rapporterer om opprettelser og gruppenes arbeid til årsmøtet.

Forslag J (fra Hilde Austlid)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke "arbeidsplan og" i følgende pkt

Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.

Kommentar til forslag F-J

Hvis alle disse forslagene blir vedtatt vil ny §7 "Styrets arbeidsoppgaver" lyde:

 • Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år.

 • Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse.

 • Styret fører liste over medlemmene.

 • Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.

 • Styret representerer foreningens evt. eierinteresser.

Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Forslag K (fra styret)

I §8 "Endring av vedtekter" legge til etter siste setning

Vedtektsendringer tar ikke effekt før etter årsmøtets slutt.

Forslag L (fra styret)

I §8 "Endring av vedtekter" endre "etter reglene i Artikkel 7" til "etter reglene i Artikkel 5".

Kommentar: Nåværende formulering gir ikke mening, siden det ikke står noe om endring av vedtektene i artikkel 7.

Forslag M (fra styret)

I §9 "Oppløsing" endre

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et allmennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.

til

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle Drupal Association. Domenenavn som har blitt donert til foreningen skal behandles i henhold til inngåtte avtaler med giverne. (Alle slike avtaler skal være tilgjengelige for medlemmene.)

10. Andre innkomne forslag

Valg av internasjonal kontakt (forslag fra styret)

Årsmøtet velger en internasjonal kontakt for foreningen. Han/hun har ansvar for å holde kontakt med relevante Drupal-miljøer i utlandet, og formidle kontakt mellom dem og det norske miljøet. Dette inkluderer:

 • Hjelpe DrupalCamp-er med å få kontakt med mulige deltagere og foredragsholdere i utlandet
 • Informere det norske miljøet om aktuelle arrangementer, samarbeidsprosjekter og annet interessant som skjer i utlandet
 • Sørge for at det norske miljøet er representert på internasjonale samlinger og fora der det er naturlig
 • Bistå andre som ønsker kontakt med internasjonale miljøer

Internasjonal kontakt rapporterer til styret, og gir en beskrivelse av sine aktiviteter til årsberetningen.

Valg av teknisk ansvarlig og webansvarlig (forslag fra styret)

Styret foreslår at genfors velger en teknisk ansvarlig for foreningens nettsteder, og en webredaktør for drupalnorge.no. Dette trenger ikke være folk som sitter i styret. Teknisk- og webansvarlig skal koordinere den daglig frivillige innsatsen og har siste ordet når det er bruk for sjefsavgjørelser. Ved større avgjørelser møter ansvarlige i styret for å fremlegge saken.

Alt arbeid koordineres fra hver sin gruppe i forening.drupalnorge.no, der frivillige inviteres med, evt. kan søke om å bidra i gruppen. Teknisk- og webansvarlige rapporterer til styret, og gir en beskrivelse av sine aktiviteter til årsberetningen.

Teknisk ansvarlig - ansvarsområder

 • Drift av server
 • Oppgradering av Drupal, kjernen og moduler
 • Optimalisere drupalinstallasjonene for hastighet

Webredaktør - ansvarsområder

 • Oppdatering av drupalnorge.no
 • Finne interessante og relevante nyheter i det norske drupalmiljøet og publisere de på nettstedet
 • Være sosial gartner i kommentartrådene. Sørge for at de gode samtalene dyrkes
 • Sitebuilder, bygge ut nettstedet etter behov som dukker opp.

Leverandørlista (forslag fra styret)

Drupal.no inneholder en liste over norske leverandører av Drupal-relaterte tjenester. Oppføring i denne listen styres etter følgende regelsett:

 • Kun bedrifter som er medlem av foreningen, og er registrert i Brønnøysund har anledning til å få en oppføring på listen.

Andre egenskaper ved leverandørlisten som f. eks. sorteringskriterier, visning av data kan tilpasses og endres av styret uavhengig av årsmøtet.

Forslag til arbeidsplan for styret 2012

Styret skal arbeide etter følgende arbeidsplan for 2012:

 • Styret skal fortsatt arbeide for å gjøre Drupal kjent som system, plattform og miljø i Norge.
 • Det skal jobbes aktivt med å etablere selvstendige arbeidsgrupper som kan arbeide isolert med ulike omåder. Som et minimum bør man tidlig etablere arbeidsgrupper for henholdsvis DrupalCamp, redaksjonelt arbeid / utvikling av nettstedene (drupalnorge.no + drupal.no) samt en gruppe som kan arbeide aktivt med marked/promotering av Drupal i forbindelse med messer og arrangementer som f. eks. CMS-dagene.
 • Arbeide med å videreutvikle og profesjonalisere drupal.no som "utstillingsvindu" mot potensielle norske Drupal-brukere og innkjøpere.
 • Styret skal arrangere minst en Drupalcamp i 2012.

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Her er en oversikt over de som har stilt til valg foreløpig. Det går også an å stille til valg under selve generalforsamlinga.

Styreleder:

 • Hans Christian Schrøder

(Sittende leder, Hilde Austlid, stiller ikke til gjenvalg)

Styremedlemmer (vi skal velge 3-5):

 • Hans Christian Schrøder
 • John Noceda
 • Yngve Bergheim
 • Geir Gulland

(Følgende sittende styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg: Thomas Kulvik)

Revisor:

 • Ole Martin Meyer

Valgkomite (antall ikke fastsatt i vedtektene):

 • Hilde Austlid

Foreslåtte poster

Dette er poster som styret vil foreslå at vi velger, men det blir opp til generalforsamlinga å bestemme om det blir noe av disse postene eller ikke.

Webredaktør for drupalnorge.no:

 • Ole Martin Meyer

Teknisk ansvarlig for foreningens nettsider:

 • Anders Heivoll

Internasjonal kontakt:

 • John Noceda

Vedtekter for foreningen Drupal Norge på årsmøtet 2011

Dette er vedtektene før årsmøtet 2011. For gjeldende vedtekter, se http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/12

Artikkel 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Drupal Norge.

Artikkel 2. Foreningens formål

Drupal Norge er en forening som har som formål å være en parts-nøytral organisasjon som jobber for å:

 • Bidra med informasjons- og markedsføringstiltak for programvaren Drupal i Norge.
 • Bidra til utvikling og forvaltning av språkressurser i åpen kildekode på norsk for Drupal og tilstøtende relevant programvare.
 • Gjøre ressursene allment tilgjengelig gjennom drift av nettstedet "drupalnorge.no", og gjennom andre kanaler der det er hensiktsmessig.

Artikkel 3. Medlemskap

Alle som godtar foreningens vedtekter kan bli medlem i Drupal Norge. Medlemsskap i foreningen er personlig og koster minimum 50 kroner.

Artikkel 4. Foreningens ledelse

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Det skal velges styreleder og minst 3, og maks 5, styremedlemmer. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv. Det skal føres protokoll for styrets møter og vedtak.

Artikkel 5. Årsmøtet

Vanlig årsmøte avholdes i sammenheng med DrupalCamp, dog seinest innen 1. desember. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges:

 • Forslag til årsberetning
 • Forslag til regnskap
 • Forslag til minimumskontingenten for kommende år
 • Forslag til budsjett
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Mottatte forslag

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 6 uker for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet. Forretningsorden for vanlig årsmøte:

 1. Godkjenne dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Alle medlemmer (som har dokumentert betalt kontingent) har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Maksimalt en skriftlig fullmakt per deltagere. Årsmøtet tar stilling til om gjester skal ha tale og / eller forslagsrett.

Artikkel 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når flertallet av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

Artikkel 7. Styrets arbeidsoppgaver

 • Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.
 • Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse.
 • Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle.
 • Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.
 • Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid.
 • Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.
 • Styret representerer foreningens evt. eierinteresser.
 • Styret utpeker tillitsrepresentanter for slike grupper, og rapporterer om opprettelser og gruppenes arbeid til årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Artikkel 8. Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Artikkel 7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet.

Artikkel 9. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et allmennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.

2012 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Referat fra årsmøtet

Årsmøte Foreningen Drupal Norge, 1. des 2012

Åpning

Styreleder Hans Christian Schrøder ønsket velkommen til årsmøtet 2012.

Innledende informasjon fra styreleder Hans Christian Schrøder: Det har vært avholdt et uannonsert styremøte i forkant av camp. Styret gjør oppmerksom på at styrereferater ligger tilgjengelig på foreningens nettsted. Det informeres om at endringer i styret; dette gjøres rede for i årsberetning. Styremedlem Geir Gulland er fraværende på ferie, men har gitt muntlig fullmakt til styreleder.

1. Godkjenne dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Styreleder Hans Christian Schrøder ble valgt som møteleder.

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Fredrik Paus og Thor Andre Gretland undertegner protokollen.

4. Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet hadde ingen merknader.

5. Årsberetning

Se dokument.

Ved Hans Christian Schrøder og Trond Håvard Hanssen går igjennom årsberetningen.

Diverse kommentarer til årsberetningen

Yngve Bergheim (Ramsalt Lab) forteller fra DrupalCamp Tromsø: Det ble godt oppmøte, bra faglig innhold, og de hadde en romslig økonomi med blant annet en god lunsj.

For pågående DrupalCamp, kan feedback rettes til HC.

Generell kommentar fra styreleder: Mye positivt har skjedd, men vi trenger større engasjement også rundt "kjedelige" foreningsoppgaver.

6. Regnskap

Se dokument.

Korte kommentarer til regnskapet:

 • Regnskapet er ført av regnskapsfører
 • Passert 50.000 i omsetning.
 • Resultat: 18.000kr
 • Bedriftsmedlemskap er betalt av mange bedrifter
 • Inntektene kommer hovedsaklig fra kontingent og sponsorer.

Årets Camp går med et overskudd på omkring 12.000kr.

Budsjett for neste år er ikke helt klart. Driften har vært økonomisk trygg, men vi kan få enda bedring sponsing ved å være tidlig ute.

7. Fastsettelse av kontingenten

Det ble gitt en rabatt i kontingent for personlig medlemskap på Camp; det hadde vi egentlig ikke lov til, og må bli regnet som en feil. Ingen protester mot at vi lar dette passere. Det er tidligere vedtatt at satser skal settes ved årets møte.

Styreleder innbyr til debatt rundt satser for medlemskap; innspill følger under:

Personlig medlemskap

Dagens sats er 200kr for personlig medlemskap, og 1000kr for organisasjoner.

Avstemming: Det avholdes avstemning med formuleringen: Skal vi beholde dagens sats for personlig medlemskap? Resultat: 14 for, 3 blanke, 3 mot.

De stemmegivende er medlemmer. Enkelte medlemmer har ikke betalt, men har før eller under Camp meldt seg som medlemmer. Vedtatt å videreføre dagens sats.

Organisasjonsmedlemskap

Det informeres om at dette ikke gir stemmerett. Det er noe uklart hva slags fordeler dette gir organisasjonen. Styreleder innbyr til debatt rundt satsen.

Dagens ordning er 1000kr.

Thomas Kulvik foreslår at man ikke skal sette prisen opp, siden vi ønsker flere bedrifter inn (ikke færre).

Avstemming: Skal vi beholde dagens sats på 1000kr, og dagens definisjon? Resultat: 18 for, 2 blanke, 2 mot.

Det er vedtatt å videreføre dagens sats og definisjon.

Det foreslås at vi lager en badge man kan bruke på nettsiden og lignende, etter modell fra Drupal Assoc. Videre foreslås at medlemskapet synliggjøres på foreningens lister og sider på nett.

8. Forslag til budsjett for kommende år

Intet budsjett ble presentert. (Styret disponerer midler til foreningens beste.)

9. Forslag til endring av vedtekter

Ingen forslag innkommet.

10. Andre innkomne forslag

Forslag fra styret om endringer av årsmøtevedtaket fra i fjor om Leverandørlisten.

Forslag: Krav om registrering i Brønnøysund for å være på nettstedets Leverandørliste bør opphøre.

Avstemming: Skal kravet om registrering i Brreg opphøre? 16 for, 3 blank, 1 mot.

Det bemerkes at det bør fremkomme i listen noe mer informasjon rundt hver bedrift, eksempelvis antall ansatte. Men, det skal ikke være hobbyaktører i leverandørlisten. Det foreslås at det opprettes en egen liste for hobby-"drupalistas".

Andre betingelser for bruk av drupal.no arbeides videre med av nytt styre.

11. Eventuelt

Ingenting ble tatt opp.

12. Valg av nytt styre

Trond redegjør for nødvendige funksjoner i tråd med vedtekter. De rollene som ikke dekkes inn, må løses av kommende styret.

Det foreligger en innstilling.

Styreleder

Navn: Hans Fredrik Nordhaug

HFN er en ikke kommersiell aktør, og jobber på Høgskolen i Molde. Styret er glad han stiller til valg. Hans forteller om at han har et ønske om å fronte Drupal i Norge.

Avstemming: Skal foreslått styreleder vedtas? Resultat: 20 for, 0 blanke/mot.

Ny styreleder applauderes.

Styremedlemmer

 • Ole Martin Meyer.
 • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalg)
 • Thor Andre Gretland, Frontkom.
 • Trond Håvard Hanssen. (Gjenvalg)
 • Eirik Morland, Ny Media.

Teknisk ansvarlig

Hans Fredrik Nordhaug.

Webredaktør

Ole Martin Meyer.

Revisor

Sten Johnsen, Bouvet.

Valgkomite

Geir Gulland og Thomas Kulvik.

Avstemming over styremedlemmer, webredaktør, teknisk ansvarlig, revisor og valgkomite samlet: Skal forslaget vedtas? Resultat: 20 for, 0 blanke/mot.

Nytt styre applauderes, og tidligere styre applauderes også som fortjent.

13. Åpen diskusjon

Hva gjør vi hvis vi trenger ekstraordinær generalforsamling? Årsmøtet sier seg enig i at dette kan avholdes på nett.

Det nye styret konstituerer seg selv. De overnevnte rollene må beholdes.

Kjartan Mannes foreslår: Styret bør se på vedtektene for å se på om disse er oppdaterte og anvendbare. Man kan se disse på Drupal Norges nettsider.

Thomas Kulvik råder foreningen til å involvere bedriftene i større grad, og ikke slite seg ut med internt arbeid. Det samstemmes i dette.

Etterord fra sittende styreleder: Det tar tid å bygge en forening. Mye er gjort og ryddet opp i, og fremtiden ser positiv ut. Samarbeidet internt i styret og i bedriftene har fungert godt i oppkjøringen mot Campen og årsmøtet.

Det er kommet forslag fra Frontkom tidligere om å bidra til en ny DrupalNorge.no. Det meldes at forumet fungerer godt, men andre aspekter trenger forbedring.

Neste Camp blir i november. Styret setter endelig dato. Det understrekes at dette må gjøres svært tidlig, snarlig etter pågående Camp. Det er gunstig for alle, og vi kan få enda bedre speakers.

DrupalDagene vil trolig fortsatt avholdes i tillegg.

Innspill til nytt styre vedr domener: Per Andre Rønsen foreslår at registrering av Drupal-relaterte domener luftes med styret før domenet evt registreres. Det gjør det lettere å skille offisielle initiativ fra private initiativ, og kan forhindre fremtidige konflikter. Styret tar innspillet til etterretning.

Signert referat

Les dokumentet - signert nederst på siste side.

2013 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til årsmøte 2013

Foreningen Drupal Norge kaller inn til årsmøte lørdag 16. november 2013 kl. 17:30-18:30, i Ole Johan Dahls hus i Oslo.

Saksdokumentene er her - se menyen til høyre.

Du kan melde deg inn i foreningen på http://www.drupalnorge.no/medlemsskap . Det vil også bli mulig å betale medlemsskap rett før årsmøtet.

Dagsorden

 1. Godkjenne dagsorden
  • Stemme over om gjester (ikke-medlemmer) skal ha tale- og/eller forslagsrett
  • Eventuelle stemmefullmakter legges fram for styret for godkjenning
 2. Valg av møteleder
  • Referent og evt. ordstyrer
  • Møteorden
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 1. desember 2012 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug
 • Styremedlemmer:
  • Ole Martin Meyer.
  • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalgt)
  • Thor Andre Gretland, Frontkom.
  • Trond Håvard Hanssen. (Gjenvalgt)
  • Eirik Morland, Ny Media.

Styret har ikke operert med formelle posisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • Nye drupalnorge.no: Thor Andre Gretland
 • DrupalCamp i Oslo: Hans Fredrik Nordhaug

Organisasjon

Styret har hatt 4 styremøter over nett. Protokoller fra alle styremøter er offentlig tilgjengelige på http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/128. I tillegg har det vært en del arbeidsmøter ansikt-til-ansikt med deler av styret.

Styret har:

 • Ryddet opp i foreningens kontoer/passord. Alt er samlet i en passord-database kontrollert av styreleder.
 • Fått alle våre netttsteder under versjonskontroll på GitHub
 • Diskutert hvordan foreningen bør støtte deltagelse på arrangement (Go Open, Webforum osv) for å fremme Drupal. I den sammenheng har vi fått lagd en roll-up.
 • Tømt PayPal-konto og overført midlene til bankkontoen i DNB
 • Lansert nye drupalnorge.no basert på Drupal Commons torsdag 7. november.

Per 14. november har foreningen X individuelle medlemmer og Y organisasjonsmedlemmer.

Økonomistatus per 9. november 2013: Saldo i DNB - kroner 45.873,70. (PayPal - kroner 0.)

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 16. november 2013 med hjelp av John Noceda.

Profilering/PR

Foreningen var representert på Go Open, gjennom IKT-senteret og Ramsalt, og Web-forum, gjennom Frontkom. Takk til bedriftene som gjorde jobben.

Nettsider

Alle nettsider ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/

Hans F. Nordhaug har utført sikkerhetsoppdateringer på alle foreningens nettsteder.

Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider.

drupal.no: Utviklingen har stoppet litt opp. Styret har sviktet litt her.

drupalnorge.no: Relansert som nytt nettsted basert på Drupal Commons torsdag 7. november 2013.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Prague.

Oppsummering

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

6. Regnskap for 2012

Tilgjengelige fra foreningens Google-drive.

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Forslag fra styret: Ingen endring - altså 200 kr for personlig medlemskap og 1000 kr for organisasjoner.

8. Forslag til budsjett for 2014

Styret disponerer foreningens midler fritt for å oppfylle foreningens formål.

9. Forslag til endring av vedtekter

Styret har ingen forslag til endring av vedtekter, og det har heller ikke kommet inn noen forslag.

10. Andre innkomne forslag

Styret har ingen forslag, og det har heller ikke kommet inn forslag fra andre.

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Valgkomitéens innstilling:

 • Styreleder
  • Hans Fredrik Nordhaug, HiMolde (gjenvalg)
 • Styremedlemmer
  • Thor Andre Gretland, Frontkom (gjenvalg)
  • Eirik S Morland, Ny Media (gjenvalg)
  • Yngve Bergheim, Ramsalt (gjenvalg)
  • Anders G.Larsson, Wunderkraut
 • Valgkomité
  • Geir Gulland, Frontkom (gjenvalg)
  • Thomas Kulvik, Ny Media (gjenvalg)
 • Revisor
  • Sten Johnsen, Bouvet (gjenvalg)

Referat

2014 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til årsmøte 2014

Foreningen Drupal Norge kaller inn til årsmøte fredag 14. november 2014 kl. 17:30-18:30, i MESH House i Oslo.

Saksdokumentene er her - se menyen til høyre.

Du kan melde deg inn i foreningen på http://www.drupalnorge.no/medlemsskap . Det vil også bli mulig å betale medlemsskap rett før årsmøtet.

Dagsorden

 1. Godkjenne dagsorden
  • Stemme over om gjester (ikke-medlemmer) skal ha tale- og/eller forslagsrett
  • Eventuelle stemmefullmakter legges fram for styret for godkjenning
 2. Valg av møteleder
  • Referent og evt. ordstyrer
  • Møteorden
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 16. november 2013 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug (Gjenvalgt)
 • Styremedlemmer:.
  • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalgt)
  • Thor Andre Gretland, Frontkom. (Gjenvalgt)
  • Anders Larsson, Wunderkraut.
  • Eirik Morland, Ny Media. (Gjenvalgt)

Styret har ikke operert med formelle posisjoner. Enkelte styremedlemmer har hatt hovedansvar på bestemte områder, som følger:

 • DrupalCamp i Oslo: Anders Larsson og Hans Fredrik Nordhaug

Organisasjon

Styret har hatt 2 styremøter og flere arbeidsmøter (hovedsaklig i forbindelover med campen). Alle møtene har vært på nett - Google Hangouts. Referat fra begge styremøter og flere arbeidsmøter er tilgjengelige på forespørsel.

Styret har:

 • Jobbet videre med drupalnorge.no (basert på Drupal Commons).
 • Ordnet avtale med Raskesider.no (Driv Digital) for å sikre at drupalnorge.no lastet rask.
 • Jobbet for at det arrangeres Drupal Meetups.

Per 6. november 2014 har foreningen 36 individuelle medlemmer (9 ubetalt) og 9 bedriftsmedlemmer.

Økonomistatus per 12. november 2014: Saldo i DNB - kroner 54.312,41. (PayPal - kroner 0.)

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 14. november 2014 på MESH House i Oslo.

Profilering/PR

Styreleder har ikke oversikt over om foreningen var representert på konferanser eller andre arrangement.

Nettsider

 • Alle nettsider ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/
 • Hans F. Nordhaug har utført sikkerhetsoppdateringer på alle foreningens nettsteder.
 • Frontkom med Thor Andre Gretland i spissen har oppdatert Drupal Commons (drupalnorge.no) flere ganger samt donert nettstedet for årets camp.
 • Driv Digital hoster drupalnorge.no på Raskesider.no.
 • Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider, med unntak av drupalnorge.no.
 • Utviklingen av drupal.no har stoppet helt opp. Styret har ikke hatt kapasitet til å se mer på dette. Vi har fått flere firmamedlemmer pga nettstetdet.

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Amsterdam.

Oppsummering

Som i fjor:

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

6. Regnskap for 2013

Tilgjengelige fra foreningens Google-drive:

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Forslag fra styret: Ingen endring - altså 200 kr for personlig medlemskap og 1000 kr for organisasjoner.

8. Forslag til budsjett for 2015

Styret disponerer foreningens midler fritt for å oppfylle foreningens formål.

9. Forslag til endring av vedtekter

Styret har ingen forslag til endring av vedtekter, og det har heller ikke kommet inn noen forslag.

10. Andre innkomne forslag

Styret har ingen forslag, og det har heller ikke kommet inn forslag fra andre.

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder
  • Hans Fredrik Nordhaug, Høgskolen i Molde (gjenvalg)
 • Styremedlemmer
  • Anders G Larsson, Wunderkraut (gjenvalg)
  • Eirik Morland, Nymedia (gjenvalg)
  • Kevin Kaland, WizOne Solutions
  • Thor Andre Gretland, Frontkom (gjenvalg)

Det er ingen forslag til valgkomité og revisor.

Valgkomiteen bestod av Geir Gulland og Thomas Kulvik.

Referat

2015 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Innkalling og saksdokumenter

Innkalling til årsmøte 2015

Foreningen Drupal Norge kaller inn til årsmøte lørdag 14. november 2015 kl. 18:15-19:00, hos Peytz & Co AS i Oslo.

Saksdokumentene er her - se menyen til høyre.

Du kan melde deg inn i foreningen på http://www.drupalnorge.no/medlemsskap . Det vil også bli mulig å betale medlemsskap rett før årsmøtet.

Dagsorden

 1. Godkjenne dagsorden
  • Stemme over om gjester (ikke-medlemmer) skal ha tale- og/eller forslagsrett
  • Eventuelle stemmefullmakter legges fram for styret for godkjenning
 2. Valg av møteleder
  • Referent og evt. ordstyrer
  • Møteorden
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av minimumskontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

5. Årsberetning

Styrets aktiviteter

På årsmøtet 14. november 2014 ble følgende personer valgt til styret:

 • Styreleder: Hans Fredrik Nordhaug (Gjenvalgt)
 • Styremedlemmer:.
  • Thor Andre Gretland, Frontkom. (Gjenvalgt)
  • Anders Larsson, Wunderkraut. (Gjenvalgt)
  • Kevin Kaland, WizOne Solutions
  • Eirik Morland, Ny Media. (Gjenvalgt)

Styret har ikke operert med formelle posisjoner utenom leder.

Organisasjon

Styret har hatt 8 møter - hovedsaklig arbeidsmøter i forbindelover med campen. Alle møtene har vært på nett - Google Hangouts. Referat fra begge styremøter og flere arbeidsmøter er tilgjengelige på forespørsel.

Styret har:

 • Jobbet med å arrangere Drupalcamp 2015.

Per 14. november 2015 har foreningen ca 30 individuelle medlemmer (ca 15 ubetalt) og 9 bedriftsmedlemmer (alle ubetalte). Andelen ubetalte er så høy fordi leder/kasserer har glemt å fakturere for 2015.

Økonomistatus per 1. oktober 2015 (før utgifter til årets camp): Saldo i DNB - kroner 51.331 - mot 54.312 i fjor. Altså gikk vi nesten i null på fjorårets camp.

Arrangementer

Styret arrangerte DrupalCamp Oslo 14. november 2015 hos Peytz & Co AS i Oslo.

Profilering/PR

Styreleder har ikke oversikt over om foreningen var representert på konferanser eller andre arrangement.

Nettsider

 • De fleste nettsidene ligger under versjonkontroll på https://github.com/drupalnorge/
 • Driv Digital hoster fortsatt drupalnorge.no på Raskesider.no.
 • Ninjakode donerer fortsatt en VPS til foreningens nettsider, med unntak av drupalnorge.no.
 • Utviklingen av drupal.no har fortsatt ikke startet opp iogjen. Styret har ikke hatt kapasitet til å se mer på dette.
 • Eirik Morland (Nymedia) har satt opp årets campnettsted på Drupal 8!

Andre aktiviteter i det norske Drupalmiljøet

Folk fra det norske Drupalmiljøet har deltatt på Drupal-arrangementer internasjonalt, inkludert DrupalCon Barcelona.

Oppsummering

Som i fjor:

Den største utfordringen for styret, spesielt styreleder, har vært å involvere hele miljøet i de oppgavene som skal gjennomføres. En ekstra utfordring i år var at styreleder hadde for lite tid til å utføre vervet skikkelig. Vi ser at både styret og hele det norske miljøet fortsatt har en del å lære mhp. å koordinere og drive frivillig arbeid sammen.

6. Regnskap for 2014

Dessverre er ikke resultatrapport og balanserapport tilgjengelig. Kontobeholdning kommer.

Saldo i DNB (vår eneste konto):

 • 1. januar 2014: 57.931,87 kroner
 • 31. desember 2014: 41.212,54 kroner

Reduksjonen i saldo var utgifter til campen. Fakturering av sponsorer skjedde våren 2015. Campen gikk omtrent i null som bemerket i årsberetningen.

7. Fastsettelse av minimumskontigenten for kommende år

Forslag fra styret: Ingen endring - altså 200 kr for personlig medlemskap og 1000 kr for organisasjoner.

8. Forslag til budsjett for 2016

Styret disponerer foreningens midler fritt for å oppfylle foreningens formål.

9. Forslag til endring av vedtekter

Styret har ingen forslag til endring av vedtekter, og det har heller ikke kommet inn noen forslag.

10. Andre innkomne forslag

Styret har ingen forslag, og det har heller ikke kommet inn forslag fra andre.

12. Valg av styre og andre tillitsvalgte - kandidater til valg

Valgkomiteens innstilling:

 • Styreleder
  • Eirik Morland, Nymedia (gjenvalg) eller
  • Thor Andre Gretland, Frontkom (gjenvalg)
 • Styremedlemmer
  • Hans Fredrik Nordhaug, Høgskolen i Molde (gjenvalg)
  • Kevin Kaland, WizOne Solutions (gjenvalg)
  • Daniel Andersson, Ramsalt
 • Valgkomité
  • Geir Gulland
  • Yngve Bergheim

Den av Eirik og Thor Andre som ikke blir valgt som leder, blir styremedlem.

Ingen forslag til revisor.

Valgkomiteen bestod av Geir Gulland og Yngve Bergheim.

2016 årsmøte

Her finner du innkalling, saksdokumenter og referat (se sidemenyen).

Inkalling og saksdokumenter

Styrehåndbok

Her finner du informasjon som først og fremst er relevant for foreningens styre, og som er felles for alle styrer, over flere år. I tillegg vil hvert enkelt styre ha en eller flere egne arbeidsgrupper, med møtereferater, oppgavelister og andre arbeidsdokumenter for det styret.

Sjekkliste ved nytt styre

Ting som må fikses når et nytt styre overtar.

Passord

Sittende leder overfører passord til Domeneshop, PayPal, Tripletex, Google, Drupal.org og GitHub til ny leder.

Brønnøysund

Oppdatering av vår informasjon i enhetsregisteret gjøres på Altinn.

Hvem som helst kan melde inn endring vha av skjemaet som heter Samordnet registermelding. Ny leder må signere meldinga. Når du legger inn endringsmelding må du legge inn fullt navn og fødselsnummer til alle i styret (men ikke vararepresentantene) og protokoll fra årsmøtet.

Bank

Vi har foreningskonto med betalingskort i DNB Nor, kontonr. 1503.20.13225. Sjekk https://www.dnbnor.no/ for info om hvordan tilgang til konto endres.

PayPal

Oppdater kontaktperson på PayPal-sida med navn, tlf.nr. og adresse.

Tilgang til Drupal Association sin lukka gruppe for "EU Drupal Foundation"

Det finnes et lukka forum for folk som er interessert i europeisk Drupal-samarbeid, særlig mhp. camp-er og andre arrangementer. Vurdere om flere i styret bør ha tilgang.

E-post-lister

Disse er lagt inn under "email forwarders" på drupalnorge.no/cpanel. Sjekk også resten av e-postadressene som er definert opp.

Endre kontaktinfo hos registrar og Norid

Endres på http://www.domeneshop.no/ . Fører til oppdatering av info hos Nordi.

NB! Det er ganske mange steder å endre adresse hos Domeneshop, inkl. både teknisk, juridisk og økonomisk kontakt for alle domenene.

Facebook

http://www.facebook.com/drupalnorge En eksisterende admin gjør nye styremedlemmer til admin og fjerner gamle.

Kontaktinfo

Oppdater kontaktinfo på http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/ og http://forening.drupalnorge.no/drupal_norge/node/108

Årlige arrangementer som Drupal Norge bør vurdere å dra på

Webforum Norge

http://web-forum.no/ Vanligvis i mars-april (?)

Go Open

http://www.goopen.no/ Vanligvis i mars-april (?)

CMS-dagene

http://www.cmsdagene.no/ Vanligvis i desember (?)

Europeisk DrupalCon

I august

DrupalCamp

Forskjellige steder, forskjellige tider.

Inngåtte avtaler

Her finnes kopi av avtaler som foreningen har inngått.

Avtale om drupal.no

Avtale inngåes mellom

Orgnr. 996 299 155
DRUPAL NORGE
Mail Boxes Etc 351
0028 OSLO

og

Orgnr. 994 450 417
DATA OG INTERNETT Ole Martin Meyer
Kapellveien 17 B
0487 OSLO

Avtalen gjelder:

Domenene: drupal.no overdras fra DATA OG INTERNETT Ole Martin Meyer til foreningen Drupal Norge.
Dersom foreningen skulle opphøre vil domenene bli overført tilbake til DATA OG INTERNETT Ole Martin Meyer vederlagsfritt.

For Drupal Norge
Hilde Austlid (sign)

For DATA OG INTERNETT
Ole Martin Meyer (sign)

Avtale om drupalnorge.no og drupalcamp.no

Avtale inngåes mellom

Orgnr. 996 299 155
DRUPAL NORGE
Mail Boxes Etc 351
0028 OSLO

og

Orgnr. 986 597 646
NOCEDA - NORWEGIAN OUTSOURCE AND COMMUNICATIONS EXPERTS DA
Nedre Slottsgate 3 B
0157 OSLO

Avtalen gjelder:

Domenene: drupalcamp.no og drupalnorge.no overdras fra Noceda til foreningen Drupal Norge.
Dersom foreningen skulle opphøre vil domenene bli overført tilbake til Noceda vederlagsfritt.

For Drupal Norge
Hilde Austlid (sign)

For Noceda
Froilan John Noceda (sign)

Om nettstedet

Nettstedene drupal.no, drupalnorge.no og drupalcamp.no med underdomener drives av det norske drupalmiljøet på dugnad, dvs. av frivillige og av firmaer som donerer arbeidstid fra ansatte.

Domenenavnene eies av foreningen Drupal Norge, en ideell forening med formål å fremme bruken av Drupal i Norge. Det er en selvstendig forening, har ikke noen formell tilknytning til Dries Buytaert (som eier det registrerte varemerket Drupal) eller til Drupal Association, og uttaler seg ikke på vegne av Dries Buytaert eller Drupal Association.

In English: The association Drupal Norge

The association Drupal Norge ("Drupal Norway") is a non-profit organization founded with the purpose to foster Drupal in Norway.

Most of the information on this site is in Norwegian only. If you have questions, please contact us.

Contact information

 • E-mail: styret@drupalnorge.no
 • Paper mail: Drupal Norge, c/o Hans Nordhaug, Hansbakken 2, 6411 Molde, Norway

About this site

The web sites drupal.no, drupalnorge.no, and drupalcamp.no with subdomains are run by the Norwegian Drupal community on a volunteer basis, by individuals using their spare time and by companies donating some of their employees' time.

The domain names are owned by the organization Drupal Norge, a non profit organization which exists to foster the use of Drupal in Norway. It is an independent organization, has no formal ties to Dries Buytaert (who owns the registered trademark Drupal) or to Drupal Association, and does not speak on behalf of Dries Buytaert or Drupal Association.