Skip navigation

Referat fra årsmøtet

Hjelp

Referat fra årsmøtet

Årsmøte Foreningen Drupal Norge, 1. des 2012

Åpning

Styreleder Hans Christian Schrøder ønsket velkommen til årsmøtet 2012.

Innledende informasjon fra styreleder Hans Christian Schrøder: Det har vært avholdt et uannonsert styremøte i forkant av camp. Styret gjør oppmerksom på at styrereferater ligger tilgjengelig på foreningens nettsted. Det informeres om at endringer i styret; dette gjøres rede for i årsberetning. Styremedlem Geir Gulland er fraværende på ferie, men har gitt muntlig fullmakt til styreleder.

1. Godkjenne dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder

Styreleder Hans Christian Schrøder ble valgt som møteleder.

3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Fredrik Paus og Thor Andre Gretland undertegner protokollen.

4. Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet hadde ingen merknader.

5. Årsberetning

Se dokument.

Ved Hans Christian Schrøder og Trond Håvard Hanssen går igjennom årsberetningen.

Diverse kommentarer til årsberetningen

Yngve Bergheim (Ramsalt Lab) forteller fra DrupalCamp Tromsø: Det ble godt oppmøte, bra faglig innhold, og de hadde en romslig økonomi med blant annet en god lunsj.

For pågående DrupalCamp, kan feedback rettes til HC.

Generell kommentar fra styreleder: Mye positivt har skjedd, men vi trenger større engasjement også rundt "kjedelige" foreningsoppgaver.

6. Regnskap

Se dokument.

Korte kommentarer til regnskapet:

 • Regnskapet er ført av regnskapsfører
 • Passert 50.000 i omsetning.
 • Resultat: 18.000kr
 • Bedriftsmedlemskap er betalt av mange bedrifter
 • Inntektene kommer hovedsaklig fra kontingent og sponsorer.

Årets Camp går med et overskudd på omkring 12.000kr.

Budsjett for neste år er ikke helt klart. Driften har vært økonomisk trygg, men vi kan få enda bedring sponsing ved å være tidlig ute.

7. Fastsettelse av kontingenten

Det ble gitt en rabatt i kontingent for personlig medlemskap på Camp; det hadde vi egentlig ikke lov til, og må bli regnet som en feil. Ingen protester mot at vi lar dette passere. Det er tidligere vedtatt at satser skal settes ved årets møte.

Styreleder innbyr til debatt rundt satser for medlemskap; innspill følger under:

Personlig medlemskap

Dagens sats er 200kr for personlig medlemskap, og 1000kr for organisasjoner.

Avstemming: Det avholdes avstemning med formuleringen: Skal vi beholde dagens sats for personlig medlemskap? Resultat: 14 for, 3 blanke, 3 mot.

De stemmegivende er medlemmer. Enkelte medlemmer har ikke betalt, men har før eller under Camp meldt seg som medlemmer. Vedtatt å videreføre dagens sats.

Organisasjonsmedlemskap

Det informeres om at dette ikke gir stemmerett. Det er noe uklart hva slags fordeler dette gir organisasjonen. Styreleder innbyr til debatt rundt satsen.

Dagens ordning er 1000kr.

Thomas Kulvik foreslår at man ikke skal sette prisen opp, siden vi ønsker flere bedrifter inn (ikke færre).

Avstemming: Skal vi beholde dagens sats på 1000kr, og dagens definisjon? Resultat: 18 for, 2 blanke, 2 mot.

Det er vedtatt å videreføre dagens sats og definisjon.

Det foreslås at vi lager en badge man kan bruke på nettsiden og lignende, etter modell fra Drupal Assoc. Videre foreslås at medlemskapet synliggjøres på foreningens lister og sider på nett.

8. Forslag til budsjett for kommende år

Intet budsjett ble presentert. (Styret disponerer midler til foreningens beste.)

9. Forslag til endring av vedtekter

Ingen forslag innkommet.

10. Andre innkomne forslag

Forslag fra styret om endringer av årsmøtevedtaket fra i fjor om Leverandørlisten.

Forslag: Krav om registrering i Brønnøysund for å være på nettstedets Leverandørliste bør opphøre.

Avstemming: Skal kravet om registrering i Brreg opphøre? 16 for, 3 blank, 1 mot.

Det bemerkes at det bør fremkomme i listen noe mer informasjon rundt hver bedrift, eksempelvis antall ansatte. Men, det skal ikke være hobbyaktører i leverandørlisten. Det foreslås at det opprettes en egen liste for hobby-"drupalistas".

Andre betingelser for bruk av drupal.no arbeides videre med av nytt styre.

11. Eventuelt

Ingenting ble tatt opp.

12. Valg av nytt styre

Trond redegjør for nødvendige funksjoner i tråd med vedtekter. De rollene som ikke dekkes inn, må løses av kommende styret.

Det foreligger en innstilling.

Styreleder

Navn: Hans Fredrik Nordhaug

HFN er en ikke kommersiell aktør, og jobber på Høgskolen i Molde. Styret er glad han stiller til valg. Hans forteller om at han har et ønske om å fronte Drupal i Norge.

Avstemming: Skal foreslått styreleder vedtas? Resultat: 20 for, 0 blanke/mot.

Ny styreleder applauderes.

Styremedlemmer

 • Ole Martin Meyer.
 • Yngve Bergheim, Ramsalt. (Gjenvalg)
 • Thor Andre Gretland, Frontkom.
 • Trond Håvard Hanssen. (Gjenvalg)
 • Eirik Morland, Ny Media.

Teknisk ansvarlig

Hans Fredrik Nordhaug.

Webredaktør

Ole Martin Meyer.

Revisor

Sten Johnsen, Bouvet.

Valgkomite

Geir Gulland og Thomas Kulvik.

Avstemming over styremedlemmer, webredaktør, teknisk ansvarlig, revisor og valgkomite samlet: Skal forslaget vedtas? Resultat: 20 for, 0 blanke/mot.

Nytt styre applauderes, og tidligere styre applauderes også som fortjent.

13. Åpen diskusjon

Hva gjør vi hvis vi trenger ekstraordinær generalforsamling? Årsmøtet sier seg enig i at dette kan avholdes på nett.

Det nye styret konstituerer seg selv. De overnevnte rollene må beholdes.

Kjartan Mannes foreslår: Styret bør se på vedtektene for å se på om disse er oppdaterte og anvendbare. Man kan se disse på Drupal Norges nettsider.

Thomas Kulvik råder foreningen til å involvere bedriftene i større grad, og ikke slite seg ut med internt arbeid. Det samstemmes i dette.

Etterord fra sittende styreleder: Det tar tid å bygge en forening. Mye er gjort og ryddet opp i, og fremtiden ser positiv ut. Samarbeidet internt i styret og i bedriftene har fungert godt i oppkjøringen mot Campen og årsmøtet.

Det er kommet forslag fra Frontkom tidligere om å bidra til en ny DrupalNorge.no. Det meldes at forumet fungerer godt, men andre aspekter trenger forbedring.

Neste Camp blir i november. Styret setter endelig dato. Det understrekes at dette må gjøres svært tidlig, snarlig etter pågående Camp. Det er gunstig for alle, og vi kan få enda bedre speakers.

DrupalDagene vil trolig fortsatt avholdes i tillegg.

Innspill til nytt styre vedr domener: Per Andre Rønsen foreslår at registrering av Drupal-relaterte domener luftes med styret før domenet evt registreres. Det gjør det lettere å skille offisielle initiativ fra private initiativ, og kan forhindre fremtidige konflikter. Styret tar innspillet til etterretning.

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.