Skip navigation

9. Forslag til endring av vedtekter

Hjelp

9. Forslag til endring av vedtekter

Forslag A (fra styret)

I §2 "Formål", endre

Drupal Norge er en forening som har som formål å være en parts-nøytral organisasjon som jobber for å:

til

Drupal Norge har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge, ved å:

Forslag B (fra styret)

I §3 "Medlemskap", endre

Medlemsskap i foreningen er personlig og koster minimum 50 kroner.

til

Medlemsskap i foreningen er personlig. Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.

I §5 "Årsmøtet" pkt. 7, endre "minimumskontigent" til "kontigent".

Kommentar: Forslagsstiller ønsker at begge disse stemmes over under ett.

Forslag C (fra Hilde Austlid)

I §3 "Medlemskap", endre

Medlemsskap i foreningen er personlig

til

Det finnes to typer medlemskap:

 • Personlig medlemskap, som kun kan tegnes av enkeltpersoner. Personlig medlemskap gir stemmerett på årsmøtet.

 • Organisasjonsmedlemskap, som kun kan tegnes av organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsmedlemskap gir IKKE stemmerett på årsmøtet.

I §5 "Årsmøtet" pkt. 7 sette inn

for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap

slik at nytt pkt 7 blir en av disse (avhengig av vedtak for forslag B)

 • Fastsettelse av minimumskontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år
 • Fastsettelse av kontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år

Kommentarer: Forslagsstiller ønsker at begge disse stemmes over under ett.

Forslag D (fra styret)

I §4 "Foreningens ledelse", legge til

Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen.

Forslag E (fra Hilde Austlid)

I §5 "Årsmøtet" endre "6 uker" til "4 uker" slik at ny setning blir

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker for å kunne behandles på årsmøtet

Forslag F (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", endre

Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid.

til

Styret fører liste over medlemmene.

Forslag G (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle.

Forslag H (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.

Forslag I (fra styret)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke

Styret utpeker tillitsrepresentanter for slike grupper, og rapporterer om opprettelser og gruppenes arbeid til årsmøtet.

Forslag J (fra Hilde Austlid)

I §7 "Styrets arbeidsoppgaver", stryke "arbeidsplan og" i følgende pkt

Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.

Kommentar til forslag F-J

Hvis alle disse forslagene blir vedtatt vil ny §7 "Styrets arbeidsoppgaver" lyde:

 • Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år.

 • Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse.

 • Styret fører liste over medlemmene.

 • Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.

 • Styret representerer foreningens evt. eierinteresser.

Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Forslag K (fra styret)

I §8 "Endring av vedtekter" legge til etter siste setning

Vedtektsendringer tar ikke effekt før etter årsmøtets slutt.

Forslag L (fra styret)

I §8 "Endring av vedtekter" endre "etter reglene i Artikkel 7" til "etter reglene i Artikkel 5".

Kommentar: Nåværende formulering gir ikke mening, siden det ikke står noe om endring av vedtektene i artikkel 7.

Forslag M (fra styret)

I §9 "Oppløsing" endre

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et allmennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning.

til

Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle Drupal Association. Domenenavn som har blitt donert til foreningen skal behandles i henhold til inngåtte avtaler med giverne. (Alle slike avtaler skal være tilgjengelige for medlemmene.)

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.