Skip navigation

Vedtekter for foreningen Drupal Norge

Hjelp

Vedtekter for foreningen Drupal Norge

Vedtatt på årsmøtet 19. november 2011, Ingeniørenes hus, Oslo.

Artikkel 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Drupal Norge.

Artikkel 2. Foreningens formål

Drupal Norge har som formål å fremme bruken av Drupal i Norge, ved å:

 • Bidra med informasjons- og markedsføringstiltak for programvaren Drupal i Norge.
 • Bidra til utvikling og forvaltning av språkressurser i åpen kildekode på norsk for Drupal og tilstøtende relevant programvare.
 • Gjøre ressursene allment tilgjengelig gjennom drift av nettstedet "drupalnorge.no", og gjennom andre kanaler der det er hensiktsmessig.

Artikkel 3. Medlemskap

Alle som godtar foreningens vedtekter kan bli medlem i Drupal Norge. Det finnes to typer medlemskap:

 • Personlig medlemskap, som kun kan tegnes av enkeltpersoner. Personlig medlemskap gir stemmerett på årsmøtet.
 • Organisasjonsmedlemskap, som kun kan tegnes av organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsmedlemskap gir IKKE stemmerett på årsmøtet.

Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet..

Artikkel 4. Foreningens ledelse

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Det skal velges styreleder og minst 3, og maks 5, styremedlemmer. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv. Det skal føres protokoll for styrets møter og vedtak. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer av foreningen.

Artikkel 5. Årsmøtet

Vanlig årsmøte avholdes i sammenheng med DrupalCamp, dog seinest innen 1. desember. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges:

 • Forslag til årsberetning
 • Forslag til regnskap
 • Forslag til minimumskontingenten for kommende år
 • Forslag til budsjett
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Mottatte forslag

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 4 uker for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet. Forretningsorden for vanlig årsmøte:

 1. Godkjenne dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Innkallelsens lovlighet
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsettelse av kontingenten for personlig medlemskap og organisasjonsmedlemskap for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endring av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt
 12. Valg av styre og andre tillitsvalgte:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité.

Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Alle medlemmer (som har dokumentert betalt kontingent) har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Maksimalt en skriftlig fullmakt per deltagere. Årsmøtet tar stilling til om gjester skal ha tale og / eller forslagsrett.

Artikkel 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når flertallet av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

Artikkel 7. Styrets arbeidsoppgaver

 • Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år.
 • Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse.
 • Styret fører liste over medlemmene.
 • Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig.
 • Styret representerer foreningens evt. eierinteresser.

Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Artikkel 8. Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Artikkel 5. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Vedtektsendringer tar ikke effekt før etter årsmøtets slutt.

Artikkel 9. Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle Drupal Association. Domenenavn som har blitt donert til foreningen skal behandles i henhold til inngåtte avtaler med giverne. (Alle slike avtaler skal være tilgjengelige for medlemmene.)

Trenger du hjelp?

Notebook

The notebook section provides a way for you to store and share information with your group members. With the book feature you can:

 • Add book pages and organize them hierarchically into different books.
 • Attach files to pages to share them with others.
 • Track changes that others have made and revert changes as necessary.
 • Archive books that are no longer of interest to the group. Archived books can be reactivated later if needed.